Enter Among Us

Ghazal 15361

16146 Enter among us, (since) we are the lovers of God, so that
we may pull (open) the gate to the Garden of Love for you.

Become a resident in our home, like a shadow, so that we may be
neighbors2 of the Sun.

Although we are invisible, like the soul in the world, (and)
although we are signless like the love of lovers--

Yet our indications are always (with) you, since we are hidden and
we are evident, like the soul.

16150 Any particular thing which you are saying (about us), such
as, "You are that"--look higher, since we are higher than that.

You are a stream, but a whirlpool (going underground) and
imprisoned. Enter among us, (since) we are a flowing flood [going
to the Sea].

16152 Since we are gambling everything completely away in (a
state of) absolute poverty,3 we don't know (anything) except
writings about not-knowing.

--From The Dîwân-é Kabîr (also known as "Kulliyat-é Shams" and
"Dîwân-é Shams-é Tabrîz") of Jalaluddin Rumi.
Translated from the Persian by Ibrahim Gamard, 10/04/03
Ibrahim Gamard (translation, footnotes, & transliteration)

Notes on the text, with line number:

1Ghazal 1536: Compare to: the translation (from the Turkish
translation of Golpinarli) by Nevit Ergin, "Dîvân-i Kebîr," Volume
18, p. 6, 2002.

2(16147) neighbors [ham-sâya-gân]: literally, sharing the same
shade. This is a play on "a shadow" [sâya] in the same line.

3(16152) absolute poverty [faqr-é muTlaq]: means complete
spiritual poverty in sufism, or annihilation of self/ego and all
attachments to the world.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16146 meyân-é mâ dar-â, mâ `âshiq-ân-êm
ke tâ dar bâgh-é `ishq-at dar-kashân-êm

muqîm-é khâna-yé mâ shû chô sâya
ke mâ khworshêd-râ ham-sâya-gân-êm

chô jân andar jahân gar nâ-padîd-êm
chô `ishq-é `âshiq-ân gar bê-neshân-êm

wa-lêk âSâr-é mâ paywasta-yé to-st
ke mâ chûn jân nehân-ém-o `ayân-êm

16150 har ân chêzê ke tô gôy-î ke: "ân-îd"
ba-bâlâ-tar negar bâlây-é ân-êm

tô âb-î lêk gard-âbî-wo maHbûs
dar-â dar mâ ke mâ sayl-é rawân-êm

16152 chô mâ dar faqr-é muTlaq pâk-bâz-êm
ba-joz taSnîf-é nâ-dânî na-dân-êm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meter: oXXX OXXX oXX

(Hazaj maHdhûf)